Jak by měl vypadat domácí rozpočet


Je bohužel smutnou pravdou, že v naší zemi není finanÄní gramotnost příliÅ¡ vysoká. Aby se rodiny nedostaly do dluhů, zvláštÄ› z nižších spoleÄenských vrstev, Äasto potÅ™ebují veÅ¡kerou pomoc, kterou jim spoleÄnost může poskytnout. A jednou z vÄ›cí, která se Äasto doporuÄuje, je stanovení rodinného rozpoÄtu.

 

mnoho lidí financím nerozumí

 

To znamená, že si pÅ™edem stanovíme, kolik penÄ›z mÄ›síÄnÄ› na co dáme, a sestavíme jej tak, abychom byli v plusu. JistÄ›, tento proces není jednoduchý, zvláštÄ› právÄ› pro ty, kteří se ve financích příliÅ¡ nevyznají. Je zde vÅ¡ak nÄ›kolik bodů, kterých je možné se chytit.

 

V první Å™adÄ› bychom mÄ›li dát na stranu Äástku, kterou budeme potÅ™ebovat na fixní výdaje, jako je nájem, energie a podobnÄ›. To jsou peníze, které budete platit každý mÄ›síc, bez ohledu na to, kolik vydÄ›láte. Je to nÄ›co, z Äeho slevit rozhodnÄ› nemůžete. Vždy po výplatÄ› si tedy tuto Äástku dejte na stranu a v žádném případÄ› na ni nesahejte.

 

spoření je důležité

 

Dále jsou to vÄ›ci, které sice musíte koupit, ale u kterých je cena variabilní, a kde tedy můžete pÅ™i troÅ¡e snahy pÅ™eci jen nÄ›co uÅ¡etÅ™it. Sem patří potraviny a jiné základní potÅ™eby. Je vhodné alespoň týden sledovat, kolik za jídlo a podobné komodity utratíte, a pÅ™epoÄítat tuto Äástku na celý mÄ›síc. NáslednÄ› se zamyslete nad tím, zda by se zde pÅ™eci jen nedalo nÄ›co uÅ¡etÅ™it, například zda by se u nÄ›jaké potraviny nenaÅ¡la levnÄ›jší varianta.

 

NáslednÄ› tu jsou vÄ›ci, které potÅ™ebujeme jen obÄas, rozhodnÄ› ne každý mÄ›síc. Je to obleÄení, boty a podobnÄ›. MÄ›li bychom si ukládat každý mÄ›síc menší Äástku, která v případÄ› potÅ™eby tyto peníze pokryje.

 

V neposlední Å™adÄ› je zde pak železná rezerva, tedy peníze, které si dáme stranou pro neoÄekávané naléhavé záležitosti, například opravy, pokud se nÄ›co vážnÄ› porouchá, případnÄ› nÄ›kdo z rodiny pÅ™ijde o zamÄ›stnání Äi dlouhodobÄ› onemocní. Na ty bychom nemÄ›li sahat, s výjimkou naléhavých případů. Jen tak budeme mít plusový rodinný rozpoÄet.